Παρμπρίζ Σέρρες - Car Glass Center Παρμπριζ Σέρρες

Τετάρτη, 19 Δεκ 2018
news

Οροι διαγωνισμού

E-mail Εκτύπωση
 ΟΡΟΙ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στις Σέρρες  31 Οκτώβριου 2013

1. Στην κλήρωση για:

02 (δύο) προπληρωμένες  χρεωστικές κάρτες της τράπεζας Πειραιώς άξιας 100€ έκαστος  στα προσωπικά στοιχεία του νικητή  χωρίς δέσμευση χρήσης.

02 (δυο) 6 μηνα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκίνητου αξίας 150€ έκαστος. Οι νικητές δεσμεύονται η χρήση του δώρου να γίνει στην Ασφαλιστική Εταιρεία, Ασφαλιστικό Πράκτορα, Ασφαλιστικό σύμβουλο που έχειεκδοθεί το τελευταίοασφαλιστήριοσυμβόλαιο.

04 (τέσσερα) κουπόνια για καύσιμα shell αξίας 30€ έκαστος. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στo κατάστημα shellΜ.Αλεξάνδρου Σέρρες,

02 (δυο) νικητές θα τους επιστραφούν τα χρήματα που πλήρωσαν για την τοποθέτηση αντηλιακής μεμβράνης στο αυτοκίνητο τους χωρίς το φόρο.

2. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι, οι επίσημοι συνεργάτες καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, της εταιρείας CarGlassCenter.

3. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Σε περίπτωσηπου οι συμμετέχοντες είναι κάτω των 18 ετών, πρέπει να συνοδεύονται από το κηδεμόνα τους, που θα δώσει τη συγκατάθεσηγια τη συμμετοχή στην κλήρωση.

4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (δέκα) 10 νικητές και (τέσσερις) 4 επιπλέον επιλαχόντες.

5. Θα πραγματοποιηθεί (μία) 1 κλήρωση στον ραδιοφωνικό σταθμό ακρόαμα 94,6fm κατά την διάρκεια  της  εκπομπής σιγά το μεσημέρι στις 31 Οκτώβριου 2013και ώρα 17:00.

6. Οι νικητές / νικήτριες της κλήρωσης θα ανακοινώνονται επί τόπου και όσοι δεν παραβρεθούν στο κατάστημα μας εντός  5 ημερών  θαειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.

7. Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν μπορέσει να βρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας, που έχει δηλώσει, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του εντός 10 ημερών κατόπιν της ειδοποίησής τους από το CarGlassCenter, τότε το  CarGlassCenter απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και το δώρο του θακερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί σε διάστημα 15 ημερών το δώρο θα κερδίσει ο δεύτεροςεπιλαχών κοκ.

8. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Ο χρήστης με τησυμμετοχή του στην κλήρωση, παρέχει στο CarGlassCenter την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και αναγνωρίζει αποδέχεται καισυναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

9.ToCarGlassCenter διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση.

10.ToCarGlassCenter δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, γιαοποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήσητων δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση των δώρων βαρύνουν το νικητή ToCarGlassCenter διατηρεί το δικαίωμα προβολής τωννικητών (όνομα, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωσηπρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.

12. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, στις 31/10/2013 ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικήςδιάρκειας των κληρώσεων, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτεςκαι ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίωςανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στηνπαρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του CarGlassCenter, ούτενομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτεάλλη περαιτέρω αποζημίωση.

(Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων 1/1999). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η επιχείρηση Καρπουχτσής Κυρ Κων/νος με διακριτικό τίτλο” CarGlassCenter”, διεύθυνση Αν. Θράκης 18-20 στις Σέρρες, τηλ. &fax. 23210 20522. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης καιεπεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το CarGlassCenterείναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στοπλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. ToCarGlassCenterδικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σεσυνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης τηςσυναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους.ToCarGlassCenter δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδικήαντίθετη εντολή απότους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή τωνπροϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες το CarGlassCenter έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχωνδιατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τωνστοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικώνδεδομένων.

 

 

Ανατ. Θράκης 18-20, Σέρρες                                                                                                                                                                                                                                      Τηλ. &Fax: 23210 20522www.parmprizserres.grinfo@parmprizserres.gr

copyright

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Βρείτε μας στο Facebook !